Choď na obsah Choď na menu
 

3. 7. 2014

 

 

Pokyny Horskej záchrannej služby
týkajúce sa bezpečnosti osôb v horských oblastiach pri
výkone organizovaných činností

 


Tieto pokyny sa vydávajú za účelom zvýšenia bezpečnosti pri výkone horskej vodcovskej činnosti, horskej sprievodcovskej činnosti a pri vykonávaní špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
v horských oblastiach (pod pojmom horské oblasti sa rozumejú horské oblasti v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe).

Pri organizovaní športového a iného podujatia, okrem horskej vodcovskej činnosti, horskej sprievodcovskej činnosti a pri vykonávaní špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry v horských oblastiach, je organizátor takéhoto podujatia povinný najmenej tri dni pred jeho konaním ohlásiť horskej službe zameranie a miesto konania podujatia a v prípade potreby prerokovať s horskou službou bezpečnostné opatrenia.

Pokyny vznikli na základe dialógu so zástupcami Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky, Národnej asociácie horských sprievodcov, Slovenského horolezeckého spolku JAMES, Klubu slovenských turistov a Slovenského vysokohorského turistického spolku.

Základné ustanovenia
 

Pohyb v horských oblastiach všeobecne (pre každého zúčastneného):
Používanie horolezeckej prilby pri pohybe od II. stupňa medzinárodnej horolezeckej klasifikácie UIAA vrátane.

 

Používanie horolezeckého sedacieho úväzku od II. stupňa medzinárodnej horolezeckej klasifikácie UIAA vrátane, ako aj v ľahších terénoch, pri ktorých hrozí pád z výšky.
 

Pri pohybe od II. stupňa medzinárodnej horolezeckej klasifikácie UIAA, ako aj v ľahších terénoch, pri ktorých hrozí pád z výšky používať istenie pomocou lanovej techniky.
 

Pri lavínovom nebezpečenstve akéhokoľvek stupňa mať k dispozícii lavínový vyhľadávací prístroj, lavínovú sondu, lavínovú lopatku.
 

Používaný horolezecký materiál musí spĺňať potrebné EN alebo štandardy UIAA.
 

Pre posudzovanie obtiažnosti jednotlivých terénov sa berú do úvahy stupnice uvedené v prílohe. Na obtiažnosť uvedenú v rôznych horolezeckých a skialpinistických sprievodcoch sa nebude prihliadať.
 

Zodpovedná osoba:
 

Pri pohybe od II. stupňa medzinárodnej horolezeckej klasifikácie UIAA vrátane mať k dispozícii materiál na improvizované postupy záchrany v minimálnom rozsahu: min. 2 x rep – šnúra o min. priemere 4 mm a dĺžke minimálnej dĺžke 4 m, 2 x HMS karabína s poistkou, 2 x karabína rovnakého tvaru bez poistky.
 

Pri vykonávaní aktivity mať k dispozícii mobilný telefón s nabitým akumulátorom a lekárničku s nasledujúcim obsahom: 3 x elastický obväz, 1 pár nesterilných rukavíc, trojrohá šatka, leukoplast,
termofólia, 2 x sterilný obväz, nožnice/nôž, Pruban – (obväz na hlavu), dezinfekčný roztok, chemický ohrievač, lieky (liek s účinnou látkou paracetamolum 500 mg tbl, liek s účinnou látkou ibuprofen 200
mg tbl).

 

Zároveň je povinná poučiť klientov v skupine o potrebe nosenia vlastných liekov pokiaľ nejaké dlhodobo užívajú, hlavne sa jedná o alergikov, diabetikov a pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. U alergikov je potrebné mať lieky proti alergii a hlavne „Adrenalínové pero“ EPIPEN, ak ho klient vlastní, lieky ako Dithiaden, u diabetikov ja potrebné mať lieky a vybavenie na management cukrovky (tabletky, inzulín, cukor, glukomer). Je potrebné sa vopred informovať na zdravotný stav klientov zákonným spôsobom (aby klient súhlasil s informovaním o svojom zdravotnom stave) ako ich aj poučiť o potrebe nosenia vlastných liekov.
 

Obmedziť aktivity v teréne a prispôsobiť program a počet osôb pri vyhlásenom 4. stupni lavínového nebezpečenstva.
 

Obmedziť aktivity v teréne a prispôsobiť program a počet osôb pri vyhlásení výstrah Slovenským hydrometeorologickým ústavom 3. stupňa.
 

Minimálne 3 dni pred začatím výcviku oznámiť podrobnosti (miesto, trvanie, počet) mailom na Horskú záchrannú službu.
Horská vodcovská činnosť

Horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás a vedenie výcviku v disciplínach alpinizmu:


a) na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,
b) na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu.
Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať len horský vodca, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských
vodcov Slovenskej republiky alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) so sídlom v Schwandvorsass v Švajčiarskej
konfederácii.
Horský vodca sa preukazuje medzinárodným preukazom horského vodcu UIAGM/IFMGA s platnou známkou príslušného kalendárneho roka, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1
Zoznam horských vodcov organizovaných v Národnej asociácii horských vodcov Slovenskej republiky je uverejnený na stránkach: http://www.nahvsr.sk/clenovia/


Horská sprievodcovská činnosť

 

Horská sprievodcovská činnosť je sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí bez nutnosti použitia horolezeckého výstroja a výzbroje k zabezpečeniu postupu sprevádzaných osôb:
a) na turistických značených chodníkoch a trasách a mimo nich bez snehovej prikrývky do prvého stupňa horolezeckej obťažnosti podľa medzinárodnej stupnice UIAA,
b) mimo turistických chodníkov a trás so snehovou prikrývkou na snežniciach a bežeckých lyžiach,
c) na turistických značených chodníkov a trasách so snehovou prikrývkou s použitím lyžiarskeho výstroja.
Horskú sprievodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských sprievodcov (UIMLA) so sídlom v Champéry vo Francúzsku.
Horský sprievodca sa preukazuje medzinárodným preukazom horského sprievodcu UIMLA s platnou známkou príslušného kalendárneho roka, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
Zoznam horských sprievodcov organizovaných v Slovenskej asociácii horských sprievodcov je uverejnený na stránkach: http://www.mountainleader.sk/horskisprievodcovia.Vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry v horských oblastiach
Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonáva v jednotlivých oblastiach telesnej kultúry špecializovaný odborník – inštruktor (ďalej len „inštruktor“). Telesná kultúra pre
potreby týchto pokynov zahŕňa organizovanú činnosť (individuálnu alebo skupinovú) súvisiacu s
telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou v oblasti::

 horolezectva (lezenie v horách, skialpinizmus, ľadové lezenie, skalné lezenie, drytooling),
 turistiky (vysokohorská turistika).

Výcvik v konkrétnom športe vedie inštruktor, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného,
výkonnostného, alebo vrcholového športu. V procese výcviku sú dodržiavané didaktické zásady a výcvik je vedený v súlade s aktuálnou metodikou domovskej organizácie v danom športe. Cieľom
výcviku je rozvoj vedomostí a praktických zručností účastníka.
Inštruktorom je odborník v danej kategórii:
 tréner I. až V. kvalifikačného stupňa ,
 cvičiteľ I. až III. kvalifikačného stupňa,
 inštruktor I. až III. kvalifikačného stupňa

Inštruktor sa preukazuje preukazom nie starším ako päť rokov, ktorý vydalo príslušné akreditované zariadenie.

Zoznam inštruktorov organizovaných v Klube slovenských turistov je uverejnený na stránkach:
http://www.kst.sk/index.php/vysokohorska-turistika-cinnosti-69

Zoznam inštruktorov Slovenského vysokohorského turistického spolku je uvedený v Prílohe č. 5.

Uvedené ustanovenia sa obdobne vzťahujú aj na inštruktorov zahraničných spolkov a klubov
združujúcich svojich členov v oblasti turistiky a horolezectva.

Maximálne počty účastníkov na 1 inštruktora horolezectva pri vedení výcviku, pričom na 1 lane môžu byť maximálne 3 osoby:
 

výcvik obmedzenie max. počet účastníkov/členov horolezectva v skale
a kombinovanom teréne do VI vrátane 3

horolezectva na ľade do WI3 vrátane 4

Maximálne počty účastníkov na 1 inštruktora skialpinizmu pri vedení výcviku:
výcvik obmedzenie max. počet účastníkov/členov skialpinizmu
S1, S2 6
S3, S4 3
S5 a viac 1


Maximálne počty účastníkov na 1 inštruktora vysokohorskej turistiky pri vedení výcviku:
výcvik obmedzenie max. počet účastníkov/členov vysokohorskej turistiky


CH, I vrátane 5
viac ako I, II vrátane 3


Maximálne počty účastníkov vysokohorskej turistiky na 1 inštruktora - zodpovedného vedúceho skupiny: klubové aktivity obmedzenie max. počet účastníkov/členov vysokohorskej turistiky

do II vrátane 5,

skupina musí byť vystrojená a organizovaná tak, aby bola pri náhlom ohrození života a zdravia schopná vytvoriť dve nezávislé lanové družstvá


Poznámka: Uvedené počty osôb (klientov, účastníkov, členov) sú uvedené za ideálnych poveternostných podmienok, pri zmene poveternostných podmienok je vzhľadom na bezpečnosť
osôb potrebné zvážiť počet osôb


PRÍLOHA č. 6 – stupnica lezeckej obtiažnosti UIAA

Stupeň Popis
I.
Ľahké
najjednoduchšia forma skalného lezenia, nie však už chodecký terén; na
zabezpečeniu rovnováhy slúžia ruky. Malé ťažkosti začiatočníci sa musia istiť lanom; nesmú trpieť závratmi
II.
Mierne ťažké
tu začína skutočné lezenie, pri ktorom je vyžadovaná technika troch
bodov. Mierne ťažkosti na exponovaných miestach je potrebné istiť lanom
III.
Stredne ťažké kolmé miesta alebo previsy s dobrými chytmi už vyžadujú fyzickú silu. Stredné ťažkosti na exponovaných miestach sa doporučuje medziistenie; trénovaní a skúsení lezci môžu prekonávať úseky tohto druhu stupňa obtiažnosti ešte bez použitia lana.
IV.
Ťažké
na tomto stupni začína skutočné lezenie; dostatočné lezecké skúsenosti
sú nevyhnutné. Veľké ťažkosti, lezecké úseky väčšinou vyžadujú viac istenia; istenie lanom je už obvyklé i u skúsených a trénovaných lezcov
V.
Veľmi ťažké
lezenie kladie zvýšené nároky na fyzickú kondíciu, techniku a skúsenosti; v Alpách sa dlhé cesty v tejto klasifikácii považujú za veľké podujatia Veľmi veľké ťažkosti zvyšuje sa počet medziistení
VI.
Neobyčajne ťažké
lezenie vyžaduje nadpriemerné schopnosti a výbornú trénovanosť; veľká
expozícia sa často spája s malými stanovišťami Nesmierne veľké
ťažkosti istenie je samozrejmosťou
VII.
Mimoriadne ťažké
možno zvládnuť len so zvýšenou trénovanosťou a s pomocou špeciálnej
výstroje; i výborní lezci potrebujú špeciálnu prípravu pre určitý druh skaly, aby úseky tohoto stupňa preliezli spoľahlivo, bez pádu
Neobyčajné ťažkosti dokonalá technika istenia je nevyhnutná
VIII -IX
Stupňovanie predchádzajúcich obťažností, veľmi vysoké nároky na špeciálnu prípravu i na výstroj, výstupy a úseky krajných stupňov možno často zvládnuť až po predchádzajúcich nácvikoch a získaní pohybových návykov; vyhradené pre vrcholových lezcov.
X -XI.
Súčasná hranica lezeckých možností vo volnom lezení predchádzajúce nacvičovanie je nevyhnutné, ani najlepší špičkoví lezci nie sú schopní úseky tohoto stupňa opakovať často, k prekonaniu sú nevyhnutné ideálne podmienky (vonkajšie i psychické) i dokonalé sústredenie na výkon; zatiaľ sa tento stupeň prekonáva len s horným istením alebo s dopredu osadenými istiacimi bodmi

 

 

Pokyny Horskej záchrannej služby na zaistenie bezpečnosti osôb v horských oblastiach

 


Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe za účelom zaistenia bezpečnosti osôb v horskej oblasti Horská záchranná služba (ďalej len „horská služba“) ustanovuje:
Čl. 1
Povinnosti osôb nachádzajúcich sa v horskej oblasti
(1) Každá osoba v horskej oblasti (okrem osôb nachádzajúcich sa v osadách, na verejných komunikáciách, zjazdových a bežeckých tratiach) je povinná:
a) dodržiavať pokyny horskej služby,
b) riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti,
c) informovať sa na horskej službe alebo využiť všetky dostupné informačné zdroje o schodnosti chodníkov, lavínovom nebezpečenstve a inej problematike týkajúcej sa bezpečného pohybu,
d) informovať sa o vývoji počasia na SHMÚ alebo horskej službe,
e) správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu vlastného života, zdravia alebo majetku, ani k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku iných osôb,
f) prispôsobiť výstroj a výzbroj obtiažnosti vychádzky, túry alebo výstupu (ďalej len „túra“) a poveternostným podmienkam,
g) vziať si na túru lekárničku s prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci,
h) zásobiť sa dostatočným množstvom jedla a pitia,
i) prispôsobiť obtiažnosť túry svojmu zdravotnému stavu a fyzickej kondícii,
j) nepodnikať túru pri vyhlásení 4. a 5. stupňa lavínového nebezpečenstva,
k) ukončiť túru a vrátiť sa, ak sa počasie zhoršuje,
l) nekráčať v tesnej blízkosti okrajov chodníka, pretože môže dôjsť k jeho zosuvu,
m) neopierať sa o zábradlie, hlavne na exponovaných miestach a nesadať naň,
n) nezaťažovať mosty vo veľkých skupinách a zbytočne sa na nich nezdržiavať,
o) prechádzať letnými snehovými poliami s maximálnou opatrnosťou a nešmýkať sa na nich,
p) pridržiavať sa terénu alebo byť zaistený pri fotografovaní a filmovaní v exponovanom teréne,
q) nehádzať kamene ani iné predmety,
r) neskracovať si chodníky,
s) nepredbiehať sa pri pohybe na úsekoch zabezpečených umelými technickými pomôckami a pohybovať sa tak, aby medzi dvomi kotviacimi prvkami bola len jedna osoba,
t) pri pohybe na lyžiach a bicykli dať prednosť pešej osobe,
u) pohybovať sa len v chodeckom teréne a nad hornou hranicou lesa len po značkovaných chodníkoch.
(2) Na túru je vhodné vziať si mobilný telefón, a to najmä vtedy, ak ide na túru len jedna osoba.
(3) Pohybovať sa mimo značkovaných chodníkov alebo v horolezeckom teréne do I. stupňa obtiažnosti UIAA vrátane (stupnica UIAA tvorí prílohu č. 1 k pokynom) vrátane môže len:
a) sprievodca UIMLA,
b) osoba v sprievode vodcu UIMLA,
c) osoba, ktorá vykonáva inú činnosť, pri ktorej je nevyhnutné opustiť chodník, (napríklad športové lietanie, rafting, kanoing, potápačstvo, rybárstvo, poľovníctvo, ...),
d) iná oprávnená osoba, (napríklad stráž ochrany prírody, člen lesnej stráže, vlastník pozemku, lesník, geodet, policajt, hasič, ...),
(4) Pohybovať sa mimo značkovaných chodníkov alebo v horolezeckom teréne do II. stupňa obtiažnosti UIAA vrátane môže len:
a) inštruktor vysokohorskej turistiky,
b) osoba pri výcviku vysokohorskej turistiky v sprievode inštruktora vysokohorskej turistiky.
(5) Pohybovať sa mimo značkovaných chodníkov alebo v horolezeckom teréne môže len:
a) príslušník horskej služby,
b) iná osoba (občianske združenie, právnická osoba a fyzická osoba), ktorá spolupracuje
s horskou službou pri plnení úloh podľa zákona č. 544/2002 Z. z. alebo člen organizácie
združenej v medzinárodnej organizácii IKAR-CISA,
a) horský vodca,
b) osoba v sprievode horského vodcu,
c) horolezec, skialpinista,
d) osoba pri výcviku horolezectva alebo skialpinizmu v sprievode inštruktora horolezectva alebo skialpinizmu,
e) osoba alebo organizácia pri plnení zvláštnych úloh po prerokovaní s horskou službou a po splnení podmienok pre bezpečný pohyb,
(6) Pohybovať sa v jaskynnom prostredí (okrem verejnosti prístupných jaskýň) vrátane trasy medzi vstupom do jaskyne a turistickým chodníkom, môže len:
a) člen speleologickej spoločnosti,
b) osoba pri výcviku v sprievode člena speleologickej spoločnosti,
c) osoba alebo organizácia pri plnení zvláštnych úloh po prerokovaní s horskou službou a po splnení podmienok pre bezpečný pohyb,
d) príslušník horskej služby,
e) iná osoba (občianske združenie, právnická osoba a fyzická osoba) ktorá spolupracuje
s horskou službou pri plnení úloh podľa zákona č. 544/2002 Z. z.
Čl. 2
Kniha vychádzok a výstupov

(1) Pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu je osoba povinná zapísať sa do knihy vychádzok a výstupov; to neplatí pri pohybe v osadách a na komunikáciách medzi nimi.

(2) V knihe vychádzok a výstupov sa uvádza
a) meno a priezvisko,
b) cieľ,
c) trasa,
d) čas začatia a predpokladaný čas návratu,
e) iné potrebné údaje, napríklad telefónne číslo.

(3) Ak osoba nemá možnosť zapísať sa do knihy vychádzok a výstupov, je povinná údaje uvedené v odseku

(2) nahlásiť horskej službe alebo blízkej osobe, ktorá v prípade nezvestnosti vyrozumie horskú
službu.

(4) Cieľ, trasu a predpokladaný čas návratu je potrebné dodržať.

(5) Ak sa osoba nevráti do času uvedeného v knihe vychádzok a výstupov, je povinnosťou
právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo stravovacie služby alebo
blízkej osoby oznámiť túto skutočnosť horskej službe.

(6) Nezvestnosť trvajúca viac ako 6 hodín sa považuje za priamu žiadosť o zásah horskej služby.

(7) Po návrate z túry je potrebné odhlásiť sa v knihe vychádzok a výstupov, prípadne oznámiť
návrat horskej službe alebo blízkej osobe.

Čl. 3
Nehoda v horskej oblasti
(1) Ak dôjde k nehode v horskej oblasti, je potrebné riadiť sa týmito pokynmi:
A) Nezvestnosť
Ak sa osoba nevráti z túry včas, po uplynutí primeranej čakacej doby ohlásiť nezvestnosť na dispečing horskej služby; hlásenie je naliehavé najmä v zlom počasí.
B) Zablúdenie a uviaznutie v ťažkom teréne
V prípade zablúdenia alebo uviaznutia v ťažkom teréne je potrebné čo najpresnejšie určiť miesto a vyrozumieť horskú službu; ak to okolnosti dovoľujú, zotrvať s takouto osobou v kontakte do príchodu
záchranárov. Je vhodné aby osoby ktoré zablúdia nepokračovali ďalej, hlavne ak je terén exponovaný.
C) Ľahké zranenie alebo únava
Postihnutého uložiť na bezpečné miesto, poskytnúť mu prvú pomoc a po oddychu mu pomôcť zostúpiť k najbližšej stanici lanovky, chate alebo do osady; alebo úraz nahlásiť horskej službe.
D) Vážne zranenie, neschopnosť ďalšej chôdze
Postihnutého bezpečne uložiť, poskytnúť mu prvú pomoc a chrániť ho pred chladom; urýchlene ohlásiť zranenie horskej službe a prekonzultovať s ňou ďalší postup; zraneného nenechávať
samotného ani v zlom počasí.
E) Lavínové nešťastie
Okamžite začať s ohliadkou lavíny a okolia s prihliadnutím na možnosť ďalšieho pádu lavíny; ak je bezvýsledná, začať s hľadaním pomocou lavínových hľadacích prístrojov alebo začať improvizované
sondovanie a udalosť urýchlene ohlásiť horskej službe.
F) Smrť
Smrteľný úraz alebo nález telesných pozostatkov urýchlene ohlásiť horskej službe alebo najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru.
Čl. 4
Ohlásenie nehody
(1) Každú nehodu je potrebné ohlásiť osobne alebo telefonicky na:
a) NON STOP dispečing horskej služby, t. č.: 18300
b) tiesňové volanie integrovaného záchranného systému, t. č.: 112
Čl. 5
Údaje o nehode
(1) O nehode sa ohlasujú tieto údaje:
a) určenie miesta, kde je potrebné vykonať zásah
b) informácie o volajúcom
1. meno a priezvisko,
2. adresa trvalého pobytu,
3. miesto ubytovania v horskej oblasti,
4. miesto odkiaľ volá,
c) informácie o postihnutom
1. meno a priezvisko,
2. vek,
3. štátna príslušnosť,
4. adresa trvalého pobytu,
5. miesto ubytovania v horskej oblasti,
d) informácie súvisiace s požiadavkou na zásah
1. aktuálny stav postihnutého,
2. druh zranenia,
3. mechanizmus úrazu,
4. presné určenie a popis miesta,
e) iné informácie
1. aktuálne počasie,
2. presný popis terénu,
3. možnosť transportu,
4. možnosť sebazáchrany.
Čl. 6
Pokyny pre výkon turistiky
(1) Priebeh túry si prezrite na mape alebo v turistickom sprievodcovi.
(2) V prípade potreby využite služby horského vodcu alebo horského sprievodcu.
(3) Na túru odchádzajte skoro ráno a dokončite ju do zotmenia.
(4) Pri zostupe je nutné rátať s časom rovnajúcim sa asi 70 % času výstupu.
(5) Pri pohybe v horskom teréne vám chôdzu uľahčí používanie turistických palíc.
(6) Na každú túru sa vystrojte primerane ročnému obdobiu, namáhavosti túry a jej dĺžke.
Nevyhnutná je obuv s vibramovou podrážkou a plášť do dažďa alebo vetrovka. V chladnejšom počasí alebo pri výstupe na sedlo alebo vrchol sú potrebné aj sveter, čiapka a rukavice. V zimnom období sa
odporúčajú stúpacie železá, čakan alebo skladacie palice. Nezabúdajte na jedlo a dostatok tekutín.
(7) Na orientáciu použite turistickú mapu (letnú a zimnú), v ktorej sú zakreslené všetky dôležité
údaje. Letnú mapu nikdy nepoužívajte v zime a naopak. Používajte vždy posledné opravené vydanie, vyhnete sa omylom v teréne.
Čl. 7
Pokyny pre výkon horolezectva
(1) Činnosť horolezca musí byť v súlade s metodickými pokynmi akreditovaného vzdelávacieho zariadenia v oblasti „horolezectvo“ a medzinárodnej organizácie UIAA.
(2) V horolezeckom teréne používajte horolezecký celotelový alebo kombinovaný (sedací a prsný)
úväzok, ochrannú prilbu, lano, pomocný horolezecký materiál a prostriedky k výkonu improvizovanej
záchrany.
(3) Pri výkone horolezectva alebo skalolezectva na zabezpečenie proti pádu a na zabezpečenie
postupu používajte certifikovaný materiál označený CE alebo UIAA.
(4) Na dlhú túru je nevyhnutnou súčasťou výstroja bivakový vak.
(5) Ak to charakter a obtiažnosť výstupu dovoľuje, plánujte začiatok výstupu tak, aby sa návrat z výstupu uskutočnil za denného svetla.
(6) Horolezeckú činnosť nevykonávajte pri zníženej schopnosti spôsobenej najmä vplyvom alkoholického nápoja, omamného prostriedku, lieku, únavy, nevoľnosti, úrazu, zlého zdravotného
stavu alebo choroby.
(7) Výstup vo vysokohorskom prostredí plánujte primerane svojim schopnostiam, o stupeň menej ako sú lezecké hranice na cvičných skalách.
(8) Priebeh výstupu, možnosti ústupu a zostupu preštudujte v sprievodcovi; pri ťažkom výstupe
alebo nepriehľadnom teréne prezrite stenu z protiľahlého svahu. Pre orientačne náročný terén si zhotovte náčrtok pre prípad zhoršenej viditeľnosti.
(9) Nespoliehajte sa na už jestvujúce istiace body.
Čl. 8

Pokyny pre výkon skialpinizmu
(1) Činnosť skialpinistu musí byť v súlade s metodickými pokynmi akreditovaného vzdelávacieho zariadenia v oblasti „horolezectvo“ alebo „skialpinizmus“ a medzinárodnej organizácie UIAA a ISMF.
(2) Zvoľte si výstroj a výzbroj podľa snehových podmienok, počasia, obtiažnosti a charakteru plánovanej trasy.
(3) Používajte lavínový hľadací prístroj alebo iné zariadenie na ochranu pred lavínami; súčasťou výstroja musí byť lavínová sonda a lopatka.
(4) V horolezeckom teréne používajte horolezecký celotelový alebo kombinovaný (sedací a prsný) úväzok, ochrannú prilbu, lano, pomocný horolezecký materiál a prostriedky k výkonu improvizovanej záchrany.
(5) Pri výkone skialpinizmu na zabezpečenie proti pádu a na zabezpečenie postupu používajte
certifikovaný materiál označený CE alebo UIAA.
(6) Na dlhú túru je nevyhnutnou súčasťou výstroja bivakový vak.
(7) Ak to charakter a obtiažnosť výstupu dovoľuje, plánujte začiatok výstupu tak, aby sa návrat z
výstupu uskutočnil za denného svetla.
(8) Skialpinistickú činnosť nevykonávajte pri zníženej schopnosti spôsobenej najmä vplyvom alkoholického nápoja, omamného prostriedku, lieku, únavy, nevoľnosti, úrazu, zlého zdravotného
stavu alebo choroby.
(9) Priebeh výstupu, možnosti ústupu, zostupu a zjazd preštudujte v sprievodcovi; pri ťažkom výstupe alebo nepriehľadnom teréne prezrite terén z protiľahlého svahu. Pre orientačne náročný
terén zhotovte náčrtok pre prípad zhoršenej viditeľnosti.
Čl. 9
Pokyny pre bicyklistov
(1) Bicyklista pri jazde na bicykli musí mať nad ním plnú kontrolu.
(2) Pešia osoba má právo prednosti, bicyklista nesmie ohrozovať ani obmedzovať svojou jazdou iné osoby.
(3) Používajte ochrannú prilbu; v exponovanom teréne aj chrániče iných častí tela.
(4) Nevykonávajte činnosť pri zníženej schopnosti, najmä vplyvom alkoholického nápoja, omamného prostriedku, lieku, únavy, nevoľnosti, úrazu, zlého zdravotného stavu alebo choroby.
Čl. 10
Pokyny pre prevádzkovanie leteckých športových zariadení
(1) Letecké športové zariadenia sú padákový klzák bezmotorový, závesný klzák bezmotorový, padákový klzák motorový a závesný klzák motorový (ďalej len „zariadenie“).
(2) Pilot zodpovedá za vykonanie letu podľa pravidiel lietania, s výnimkou prípadu, keď si okolnosti vynútia odchýlku od týchto pravidiel v záujme bezpečnosti letu.
(3) Pilot musí mať pri vykonávaní letu platný pilotný preukaz alebo preukaz žiaka a platný preukaz letovej spôsobilosti zariadenia (technický preukaz). Cudzí štátny príslušník musí mať doklad rovnocenný preukazu pilota, žiaka, preukazu letovej spôsobilosti, dokladu o poistení zodpovednosti za škodu pri prevádzke zariadenia a tiež doklad o svojom poistení pre prípad úrazu.
(4) Let na zariadení sa vykonáva podľa pravidiel letu za viditeľnosti, a to od východu slnka do západu slnka a za priamej viditeľnosti. Výnimočne možno let uskutočniť 30 min. pred východom slnka
a 15 min. po západe slnka (podľa miestneho poludníka).
(5) Pilot a člen posádky nesmú začať let, ak je ich schopnosť znížená, najmä vplyvom alkoholického nápoja, omamného prostriedku, lieku, únavy, nevoľnosti, úrazu alebo choroby. Pred letom a počas letu pilot a člen posádky nesmú požívať alkoholické nápoje, omamné prostriedky alebo lieky znižujúce schopnosť ich výkonu.
(6) Pri lete vo výške nad 150 m nad terénom musí byť zariadenie vybavené záchranným systémom a výškomerom.
(7) Počas letu je zakázané prelietavať cez diaľnice, cesty I – III triedy a železnice vo výške do 150 m.
(8) Počas letu je zakázané vykonávať prudké obraty, ostré zatáčky (viac ako 60°) v blízkosti zeme
alebo približovať sa k inému zariadeniu na vzdialenosť menšiu ako 30 m.
(9) Každá osoba vykonávajúca činnosť spojenú s prevádzkou zariadenia musí zabezpečiť ochranu svojho zdravia vhodnými ochrannými prostriedkami. Povinnými ochrannými prostriedkami sú ochranná prilba a ochrana očí. Odporúčanými ochrannými prostriedkami sú vhodné oblečenie, vhodná obuv a iné ochranné prostriedky.
Čl. 11
Pokyny pre výkon jaskyniarstva
(1) Činnosť jaskyniara musí byť v súlade s metodickými pokynmi speleologickej spoločnosti.
(2) Do jaskyne vstupujte najmenej vo dvojici, znalý zásad pravidiel bezpečného pohybu v jaskynnom prostredí; do priepasti so znalosťou jednolanovej (horolezeckej) techniky, samozáchrany a poskytovania prvej pomoci. V žiadnom prípade nevstupuje do jaskyne samostatne.
(3) Pri výkone jaskyniarstva na zabezpečenie voči pádu a na zabezpečenie postupu používajte certifikovaný materiál označený CE alebo UIAA.
(4) Do jaskyne vstupujte po preštudovaní dostupných materiálov o jaskyni riadne vystrojený, s funkčným náhradným – nezávislým záložným zdrojom svetla, náhradným suchým oblečením a
ochrannou prilbou.
(5) Do jaskyne zoberte so sebou osobnú lekárničku, izofóliu, jedlo a pitie najmenej na jeden deň nad čas predpokladaného pobytu.
(6) V jaskyni je zakázané zakladať oheň.
Čl. 12
Používanie špeciálnych dopravných prostriedkov
(1) Používanie snežných skútrov, štvorkoliek a iných špeciálnych zariadení na iný účel ako
pracovné použitie (zásobovanie, údržba tratí, spracovanie dreva, stavebné práce a pod.) mimo dopravných komunikácií možno len vo vymedzenom a zabezpečenom priestore tak, aby nebola
ohrozená bezpečnosť osôb v horskej oblasti.
(2) Vodič otvoreného dopravného prostriedku musí používať ochrannú prilbu alebo iné ochranné prostriedky podľa pokynov výrobcu.
Čl. 13

Tieto pokyny nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2014.
plk. Ing. Jozef Janiga
riaditeľ Horskej záchrannej služby